Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. You Got This Lifestyle is een eenmanszaak van Iris van Leeuwen en is gevestigd te Bodegraven, Kvk-nummer 85830631 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als You Got This Lifestyle.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst (van opdracht) op grond waarvan You Got This Lifestyle werkzaamheden voor een klant verricht of diensten aanbiedt en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van You Got This Lifestyle.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant wordt door You Got This Lifestyle uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door You Got This Lifestyle uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 4. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. You Got This Lifestyle is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van You Got This Lifestyle https://yougotthislifestyle.com

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van You Got This Lifestyle zijn gebaseerd op informatie die door de klant is verstrekt. 
 2. Alle offertes en aanbiedingen van You Got This Lifestyle zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere klanten inclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. You Got This Lifestyle kan niet aan een offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 - Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen You Got This Lifestyle en een klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door You Got This Lifestyle uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door You Got This Lifestyle gestuurde offerte.
 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen zodra met de feitelijke dienstverlening door You Got This Lifestyle een aanvang is gemaakt. 
 4. You Got This Lifestyle is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 5. De met de klant gesloten overeenkomst leidt voor You Got This Lifestyle tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. You Got This Lifestyle is niet aansprakelijk voor het eventueel niet bereiken van een resultaat dat de klant beoogde. De klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 6. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen en/of uitvoeren van door You Got This Lifestyle gegeven adviezen en/of aangereikte kennis of handelingen.
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van You Got This Lifestyle kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 5 - Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan You Got This Lifestyle.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan You Got This Lifestyle ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. You Got This Lifestyle zal de gegevens vertrouwelijk behandelen en zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht of overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de klant, dan dient dit aan You Got This Lifestyle doorgegeven te worden
 3. Indien de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 4. Indien er sprake is van medische klachten, indien de klant onder behandeling is bij een arts of specialist of indien de klant medicijnen gebruikt, dan is de klant verplicht daarvan tijdig melding te maken bij You Got This Lifestyle. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig al dan niet informeren van diens arts of specialist over de opdracht van de klant aan You Got This Lifestyle.
 5. You Got This Lifestyle is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde en de klant vrijwaart You Got This Lifestyle ter zake volledig.

Artikel 6 - Tarieven en betalingen

 1. Met acceptatie van het aanbod en hiermee het aan gaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of programma wordt doorlopen.
 2. De werkzaamheden, producten en diensten van You Got This Lifestyle worden gefactureerd op basis van uurtarief of vooraf vastgestelde (pakket)prijs. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijs/tarief is gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. You Got This Lifestyle behoudt zich het recht voor om de tarieven (tussentijds) aan te passen, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen.
 3. Betaling dient vooraf plaats te vinden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. You Got This Lifestyle verstuurt de facturen uitsluitend per e-mail. De factuur bevat/vermeldt een algemene omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
 5. De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door You Got This Lifestyle direct aan de klant doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) reiskosten en de kosten van derden die –na toestemming van de klant – zijn ingeschakeld.
 6. Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering, tenzij partijen hierover schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden in euro’s op het door You Got This Lifestyle aangegeven bankrekeningnummer.
 8. Indien de klant van mening is dat de factuur onjuist is, dient de klant binnen één week na factuurdatum het bezwaar schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan You Got This Lifestyle. Nadien geldt de factuur als onbetwist tussen partijen. Een eventueel bezwaar schort en/of heft de verplichting van klant tot tijdige betaling van de factuur niet op.
 9. Bij het niet tijdig betalen van de factuur behoudt You Got This Lifestyle zich het recht voor om haar werkzaamheden per direct op te schorten.
 10. Indien de klant niet tijdig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de klant over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Tevens is You Got This Lifestyle vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen te treffen.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de klant is You Got This Lifestyle gerechtigd om alle vorderingen op de klant per onmiddellijk op te eisen.

Artikel 7 - Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. You Got This Lifestyle heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een klant te weigeren, dan wel de door de klant aangewezen coachee te weigeren. In het geval van annulering vanuit You Got This Lifestyle heeft de klant recht op terugbetaling van het volledige aan You Got This Lifestyle betaalde bedrag.
 2. Annulering door de klant kan tot 2 weken voor aanvang van een coachtraject,  workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de klant verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training aan You Got This Lifestyle te voldoen.
 3. Wanneer de klant, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van You Got This Lifestyle, anders rechtvaardigen.
 4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. You Got This Lifestyle streeft er te allen tijde naar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur brengt You Got This Lifestyle de eerder overeengekomen prijs in rekening.
 5. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, heeft You Got This Lifestyle het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, tenzij de klant, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 

Artikel 8 – klachten

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van You Got This Lifestyle moeten schriftelijk en gemotiveerd aan You Got This Lifestyle kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek als de klant aantoont dat hij/zij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.
 2. Een eventuele klacht schort en/of heft de verplichting van klant tot tijdige betaling van de factuur niet op.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid schade

 1. You Got This Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor schade die:
  1. Voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor You Got This Lifestyle bij de klant geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of
  2. Is ontstaan doordat You Got This Lifestyle is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; en/of
  3. Is veroorzaakt doordat You Got This Lifestyle de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of
  4. Is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden;
 2. You Got This Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Onverminderd het voorgaande is You Got This Lfiestyle niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van You Got This Lifestyle als gevolg van of in verband met de uitvoering van een opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door You Got This Lifestyle afgesloten
 5. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan You Got This Lifestyle beperkt aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag.
 6. Klant vrijwaart You Got This Lifestyle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

 1. You Got This Lifestyle behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan het auteursrecht, merk- en handelsrecht.
 2. Alle door You Got This Lifestyle verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, online programma’s of onderdelen daarvan, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant voor diens privédoeleinden en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van You Got This Lifestyle worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, (commercieel) geëxploiteerd, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. You Got This Lifestyle heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 - Geheimhouding en omgang persoonsgegevens

 1. Beide partijen zijn, behoudens een wettelijke- of beroepsplicht, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring van You Got This Lifestyle waarvan de laatste versie te vinden is op de website (www.yougotthislifestyle.com).

Artikel 12 - Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Scroll naar boven
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?