Privacyverklaring

De privacy van de klanten en bezoekers van deze website is voor You Got This Lifestyle erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u You Got This Lifestyle persoonsgegevens zodat zij u deze diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via haar website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat zij uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die You Got This Lifestyle mogelijk verwerkt voor het leveren van haar diensten:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum- en plaats
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Zij verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw coachingstraject. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, werkervaring, competenties en andere interessegebieden

Het doel van de gegevensverwerking

You Got This Lifestyle gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Zij verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het geven van advies en het bieden van een persoonlijk coach- of begeleidingstraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website;

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Beveiliging en bewaring van uw gegevens

You Got This Lifestyle heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat zij zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Uw persoonsgegevens, die we in het kader van een coach- en/of begeleidingstraject verwerken, bewaren we tot 7 jaar na het afronden van het betreffende traject.

Delen met anderen

You Got This Lifestyle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening, voor de uitvoering van haar overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Met bedrijven die in opdracht van haar gegevens verwerken, sluit zij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer u een klantrelatie met haar heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die You Got This Lifestyle van u bewaart. Indien deze onjuistheden bevatten, kunt u haar schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Iris van Leeuwen (eigenaar You Got This Lifestyle)
06-45056557
info@yougotthislifestyle.com

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan haar weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

You Got This Lifestyle behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-07-2023

Scroll naar boven
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?